Odpady

Posudky vo veciach odpadov

Posudky vo veciach odpadov

Zabezpečíme vypracovanie posudkov odborne spôsobilou osobou v prípade ak je posudok súčasťou žiadosti o vydanie rozhodnutia, žiadosti o vydanie vyjadrenia orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a žiadosti o udelenie autorizácie odborný posudok o vplyve uvažovanej činnosti alebo zariadenia na životné prostredie podľa prílohy č. 5 k vyhláške č. 126/2004 Z.z.

I. Odborný posudok sa vyžaduje na

1. vydanie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona,

2. vydanie súhlasu na zneškodňovanie odpadov podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona,

3. vydanie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona; odborný posudok sa vyžaduje len pre kategóriu nebezpečných odpadov,

4. vydanie súhlasu na zmenu a rekonštrukciu zariadení na zhodnocovanie odpadov a zneškodňovanie odpadov okrem zberu odpadov podľa § 7 ods. 1 písm. e) zákona; odborný posudok sa vyžaduje len pre kategóriu nebezpečných odpadov,

5. vydanie súhlasu na dekontamináciu podľa § 7 ods. 1 písm. m) zákona,

6. vydanie súhlasu na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov mobilným zariadením podľa § 7 ods. 1 písm. h) zákona; odborný posudok sa vyžaduje len pre kategóriu nebezpečných odpadov,

7. vydanie súhlasu na prvé uvedenie technológie na nakladanie s nebezpečným odpadom na trh v Slovenskej republike podľa § 7 ods. 1 písm. i) zákona,

8. vydanie súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie podľa § 7 ods. 1 písm. k) zákona,

9. udelenie autorizácie ministerstvom podľa § 8 ods. 4 zákona na jednotlivé činnosti alebo spolu na viac činností

a) zhodnocovanie alebo zneškodňovanie opotrebovaných batérií a akumulátorov,

b)zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadových olejov,

c) spracovanie starých vozidiel,

d)zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov zo svetelných zdrojov s obsahom ortuti.

10. vyhodnotenie stavu plnenia technických požiadaviek, ako aj požiadaviek a podmienok ustanovených v rozhodnutí o udelení autorizácie podľa § 13 ods. 3 zákona,

11. vydanie vyjadrenia k zriadeniu spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov alebo k ich zmenám podľa § 16 písm. a) zákona,

12. rozhodnutie krajského úradu životného prostredia o zaradení odpadu v prípade, ak držiteľ odpadu nemôže odpad jednoznačne zaradiť podľa Katalógu odpadov podľa § 70 písm. h) zákona,

13. vydanie súhlasu na zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov alebo kontaminovaných zariadení podľa § 7 ods. 1 písm. n) zákona,

14. vydanie súhlasu na zneškodňovanie odpadov z výroby oxidu titaničitého podľa § 7 ods. 1 písm. o) zákona.

II. Odborný posudok sa môže vyžadovať na vydanie

1. súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona pre kategóriu ostatných odpadov,

2. súhlasu na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia, ak vzhľadom na následný spôsob ich zhodnocovania alebo zneškodňovania nie je triedenie a oddelené zhromažďovanie možné alebo účelné podľa § 7 ods. 1 písm. j) zákona,

3. súhlasu na zber alebo spracovanie starých vozidiel podľa § 7 ods. 1 písm. l) zákona,

4. vyjadrenia k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa § 16 písm. b) zákona; odborný posudok sa môže vyžadovať len pre kategóriu nebezpečných odpadov,

5. vyjadrenia k pripravovaným zmenám výroby súvisiacej so zmenou nakladania s odpadom podľa § 16 písm. c) zákona; odborný posudok sa môže vyžadovať len pre kategóriu nebezpečných odpadov,

6. rozhodnutia krajského úradu životného prostredia v prípade pochybností, či vec je alebo nie je odpadom podľa § 70 písm. c) zákona.

7. prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na zhodnocovanie nebezpečných odpadov podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona,

8. súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 7 ods. 1 písm. g) zákona okrem ich prepravy a okrem ich zhromažďovania u držiteľa odpadov,

9. súhlasu na odovzdanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti podľa § 7 ods. 1 písm. p) zákona,

10. povolenia ministerstva na dovoz nebezpečného odpadu na územie Slovenskej republiky podľa § 68 ods. 2 písm. c) zákona,

11. vyjadrenia k dokumentácii alebo plánu likvidácie banských diel a lomov a k plánu likvidácie starých banských diel podľa § 16 písm. e) zákona.

Odborné posudky sú vypracované odborne spôsobilou osobou podľa vyhlášky MŽP SR č. 126/2004 Z.z. o autorizácii, o vydávaní odborných posudkov vo veciach odpadov, o ustanovovaní osôb oprávnených na vydávanie posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb v znení vyhlášky č. 209/2005 Z.z.