Odpady

Programy odpadového hospodárstva

Program odpadového hospodárstva (POH) je povinný vypracovať ten pôvodca, ktorý produkuje ročne viac než 10 ton nebezpečných odpadov alebo 100 ton ostatných odpadov. POH sa vypracúva na obdobie 4 rokov.

V nadväznosti na POH SR majú kraje predložiť POH jednotlivých krajov, ktoré budú zverejnené vo Vestníku vlády SR.

Pôvodcovia a obce majú vypracovať vlastný POH do štyroch mesiacov od vyjdenia POH predmetného kraja vo Vestníku vlády SR. Pôvodcovia majú prihliadať na POH obcí. Pôvodca odpadu je povinný predložiť svoj program na vyjadrenie obci a potom predložiť na schválenie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.

Ak pôvodca odpadov plánuje rozširovať kapacity alebo dobudovať nové zariadenia je povinný prejsť posudzovaním vplyvov na ŽP.

POH SR na roky 2011-2015 je možné stiahnuť tu:

http://www.minzp.sk/sekcie/temy-oblasti/odpady-obaly/poh/poh-2011-2015/

Vypracujeme Vám programy odpadového hospodárstva pôvodcu, mesta alebo obce. Garanciou odbornosti sú naši skúsení odborníci s dlhoročnou praxou v oblasti odpadového hospodárstva a pri vypracovaní odborných posudkov v oblasti odpadov.