Odpady

Odpady

Posudky vo veciach odpadov

Zabezpečíme vypracovanie posudkov odborne spôsobilou osobou v prípade ak je posudok súčasťou žiadosti o vydanie rozhodnutia, vyjadrenia orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, o udelenie autorizácie alebo o vplyve uvažovanej činnosti alebo zariadenia na životné prostredie podľa prílohy č. 5 k vyhláške č. 126/2004 Z.z.
Čítať viac…

Programy odpadového hospodárstva

Program odpadového hospodárstva (POH) je povinný vypracovať ten pôvodca, ktorý produkuje ročne viac ako 10 ton nebezpečných odpadov alebo 100 ton ostatných odpadov. POH sa vypracúva na obdobie 4 rokov.

Čítať viac…